Personalutveckling i fyra steg

Framgångsrika företag tar hand om sin personal och utvecklar de individer som bär företagets verksamhet på sina axlar. Personalen är ju det som ska hålla verksamheten igång och att investera i personalen är ofta en bra satsning.

“En modell som kallas fyrarummaren visar fyra de fyra faser i en förändringsprocess som alla grupper går igenom - nöjdhet, förnekelse, konflikt och förnyelse”

Alla måste få en chans att förstå

Personalutveckling är särskilt viktigt i företag som hela tiden förändras och utvecklas. Om de anställda inte hänger med i utvecklingen kring nya produkter, tjänster, marknader, nya kunder eller nya branschvillkor kan företaget inte gå framåt.

Ibland tvingas företag på kort tid utöka personalen, eller tvärtom göra neddragningar i personalstyrkan. Under sådana förändringar är ett genomtänkt arbete kring personalutveckling mycket viktigt för att företaget ska ta sig framåt. Personalen måste förstå helt enkelt vad som händer och varför det händer.

Den världskända fyrarummaren

Under 1970-talet tog Claes Janssen, psykolog och forskare, fram en modell för grupper som är i en förändringsprocess. Den är i dag använd världen över, bland annat inom IKEA och i skolor i Australien. Modellen kallas fyrarummaren eftersom den visar fyra delar i en förändringsprocess som grupper går igenom.

De fyra rummen står för:

  • Nöjdhet
  • Censur/förnekelse
  • Förvirring/konflikt
  • Inspiration/förnyelse

De här rummen kan ses som faser som alla grupper i förändring går igenom. På individnivå, i ett system eller på gruppnivå. Genom att förstå hur vi människor reagerar på förändring kan vi lättare ta oss igenom förändringsprocesser och undvika onödiga konflikter för att istället jobba mer innovativt. Det här är en modell som är välanvänd inom näringslivet.

Olikheter som framgångsfaktor  

Janssens forskning visade att alla som är med i en förändringsprocess färdas genom olika tillstånd. Vi upplever också verkligheten olika utifrån vilka vi är. De här olikheterna kan hindra gruppen att arbeta framåt och leda till slitsamma konflikter. Det känner nog många som varit anställda igen från yrkeslivet.

Janssens forskning visar också att individernas olikheter kan gynna samarbetet i gruppen. Olikheter på arbetet måste inte fortsätta att leda till konflikt utan kan ge utveckling och viktig förändring. Genom att använda våra olikheter på rätt sätt kan de leda till att ett företags verksamhet utvecklas.

Hans modell Förändringens fyra rum är i sig ett eget varumärke och kan användas av certifierade användare som hjälper företag med personalutveckling.

Konflikter blir möjligheter

Alla arbetsplatser har i regel konflikter. De kan vara stora eller små och ha olika förklaringar. De behöver förstås inte vara ett problem. Men om konflikterna blir så stora och långa att de påverkar personalen och verksamheten dagligen behöver du som leder företaget gör något åt saken.

Konflikter är i dag en av de vanligaste orsakerna bakom sjukskrivningar och frånvaro från arbetsplatsen. För att lösa en konflikt som pågått länge behövs ofta en utomstående samtalspartner. Till exempel en ppsykolog som är van att arbeta med grupper eller en annan typ av gruppcoach. Det är viktigt att den utomstående parten känns neutral i konflikten.

Stärk gruppkänslan

Företagare som vill arbeta med fyrarummaren som modell får handfasta verktyg. De kan användas på alla olika nivåer i företaget eller organisationen. När man använder verktygen blir det tydligt vilka områden problemen rör och tillsammans kan gruppen hitta möjligheter att utveckla verksamheten för att lösa konflikten. Det är förstås bra för arbetsklimatet att personer som tidigare bråkat kan hjälpa varandra vidare. Det löser konflikten men ger också en viktig teamkänsla för personalstyrkan att jobba vidare framåt tillsammans.

24 Feb 2019