Bokföring

Som företagare har man skyldighet att hantera kvitton, fakturor och andra underlag på ett sätt som gör att utomstående kan kontrollera att de transaktioner som gjorts i företaget har redovisats på ett riktigt sätt.

Vad innebär bokföring?

Bokföringen innebär att du tar hand om fakturor, kvitton och underlag som kommer till företaget och som företaget själva producerar. Hanteringen innebär att du registrerar fakturor, kvitton och andra underlag i ett bokföringsprogram. När man registrerar sina underlag så ska dessa sparas, antingen digitalt eller i en pärm. Det praktiska arbetet som du lägger ner på dina underlag som du bokför, blir verifikationer.

Bokföringen är arbetet för Årsredovisningen

Ett räkenskapsår är detsamma som kalenderår och mot slutet av varje räkenskapsår så ska årsredovisningen sammanställas för att sedan lämnas in till Skatteverket. Årsredovisningen består av en Förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, finansieringsanalys, ev. noter och en revisionsberättelse. De resultat som visas upp i årsredovisningen är baserade på den löpande bokföring av intäkter och kostnader som sker under året.

När ska man bokföra?

Bokföringen kan skötas löpande internt på företaget eller genom att betala en redovisningskonsult. Bokföringen kan skötas vart eftersom det finns nya dokument att bokföra men det kan även samlas ihop och göras exempelvis en gång i veckan eller månaden. Om man skjuter upp tiden för bokföring så kan man missa indikationer på resultatet under året. Med andra ord kan du göra all bokföring för räkenskapsåret mot slutet av året, men det kan bli oerhört mycket pappersarbete att ta sig igenom. Den löpande bokföringen är att rekommendera.

För att göra bokföringen så enkel som möjligt finns det många företag som erbjuder ekonomi- och administrationsprogram där du som företagare enkelt kan lägga in fakturor, kvitton och andra underlag som ska bokföras. Det finns program som passar för enmansföretag likväl som för större företag med flera hundra anställda.

Bokföra själv eller anlita en redovisningskonsult?

Om du driver ett enmansföretag kan du själv sköta din bokföring, men om det börjar bli mycket att bokföra kan det vara läge att anställa någon som sköter hand om ekonomin. Allting beror på om hur mycket tid du har över för bokföringen och hur mycket det är att bokföra.

Fördelarna med att sköta bokföringen själv är att du har bra koll på dina siffror och bättre översikt på hur det går för företaget. Det blir även billigare att sköta bokföringen själv om du håller det internt på företaget. Det som talar emot att göra bokföringen själv är att du kanske inte har tid eller tillräckligt med kunskap för att sköta bokföringen korrekt. Det är otroligt viktigt att bokföringen blir rätt gjord så du inte blir straffad.

Straff för Bokföringsbrott

Vid ringa bokföringsbrott är straffet fängelse i högst 6 månader, bokföringsbrott av normal grad är fängelse upp till 2 år och grovt bokföringsbrott kan ge fängelse i upp till 6 år. Man kan även dömas till näringsförbud, vilket innebär att du inte får bedriva någon form av näringsverksamhet och inte heller vara bolagsman i ett handelsbolag eller ledamot i ett aktiebolags styrelse.

Bevara bokföringsunderlagen i minst 7 år

Bokföring sker från den dagen företaget startas till den dag företaget stänger ner. När varje räkenskapsår är slut sammanställs årsredovisningen. Alla dokument från räkenskapsåret ska sammanställas och vara lättöverskådliga ifall Skatteverket vill göra en revision. En revision kan göras upp till 7 år efter ett räkenskapsår och det innebär att Skatteverket kollar igenom bokföringen och granskar att allt stämmer och är lagligt. Så därför är det väldigt viktigt att spara all bokföring i 7 år.