Olika typer av konkursansökningar

När ett företag har hamnat i ekonomiskt trångmål och har svårt att betala sina skulder så kan ibland enda utvägen vara att ansöka om konkurs. Det som är lite speciellt med konkursansökan är att den kan genomföras av två olika parter, för ett och samma företag. Antingen så kan företaget själva ansöka om konkurs eller så kan en gäldenär göra ansökan. Här kommer vi kort att gå igenom hur det går till när ett aktiebolag för en ansökan om konkurs och när en gäldenär för ansökan, alltså en ansökan om konkurs för annan.

Aktiebolaget genomför konkursansökan

När ett aktiebolags styrelse har konstaterat att de inte har en annan utväg än att ansöka om att försätta bolaget i konkurs så finns det en procedur som måste genomföras.
För att ett aktiebolag ska ansöka om att försätta sig självt i konkurs så krävs följande:

  • En ansökan undertecknad av behörig firmatecknare eller dess ombud som agerar med undertecknad fullmakt
  • Ansökan lämnas in till tingsrätten på orten där aktiebolaget är verksamt
  • Tillsammans med ansökan lämnas ett registreringsbevis som påvisar att den som undertecknat är behörig firmatecknare
  • Företeckning över företagets balansräkning, tillgångar och skulder

Allt detta ska sammanfogas till ett dokument med bilagor och lämnas till tingsrätten för bedömning. När tingsrätten sen fattar beslut så meddelas företaget om konkursen är beviljad eller inte. I de fall då konkursansökan beviljas så väljer tingsrätten också en konkursförvaltare som driver konkursärendet.

Om en borgenär ansöker om konkurs för annan

När en gäldenär inte har fått sina fakturor betalda så kan denne ansöka om att försätta företaget i konkurs. För att göra det så krävs följande:

  • Ansökan som lämnas in till tingsrätten på orten där gäldenären är aktiv
  • I ansökan ska motivering finnas till varför företaget bör försättas i konkurs
  • Bevis på utestående fakturor eller annan fordran som är obetald
  • En avgift ska betalas för ansökan, beloppet kan variera beroende på ort och tingsrätt

Om tingsrätten tar emot en ansökan från företaget själva och det finns klara skäl till att genomföra konkursen så kan ofta ansökan beviljas direkt. Men om annan part ansöker om konkurs, dvs borgenären lämnar in ansökan så fattas inte beslutet lika snabbt och enkelt. Inom ett par veckor kommer tingsrätten då kalla berörda parter till en förhandling. I samband med det kommer det berörda företaget bli meddelat att en borgenär önskar försätta företaget i konkurs. Det förekommer att gäldenären accepterar konkursansökan och då brukar tingsrätten fatta beslut direkt och förhandlingarna ställs in. Om företaget nekar till konkurs så genomförs förhandlingarna där båda parter får ta fram bevis och argumentera för respektive sak. Om betalningarna genomförs under perioden som förhandlingen pågår så läggs förhandlingarna ner och konkursen nekas. 

12 Aug 2018